Možne teme

 

Spodaj je navedenih nekaj  možnih tem, posebej aktualne so označene z eno ali več zvezdicami.

 

Motivirani študenti  lahko predlagajo tudi svojo lastno temo, izven spodnjih okvirov. Pri tem si lahko pomagajo s primeri in spiskom preteklih diplom.

 

Od študentov, ki pristopijo, se tudi pričakuje, da preberejo in upoštevajo - in si s tem zagotovijo optimalen pristop in proces izdelave naloge  - priporočila za pisanje diplomskih/magistrskih del, ki so nastala na osnovi mentoriranja več kot sto diplomantom/magistrantom tukaj >>.

 

A) SPLETNE ANKETE - področje spletnega zajema in analize podatkov (primeri doslej zaključenih diplom/magisterijev s tega področja so tukaj: https://www.1ka.si//c/982/Raziskave/)

Gre za široko področje potencialnih tem: statistični vidiki (meta analize, parapodatki, spletna analitika, ugotavljanje veljavnosti, zanesljivosti, natančnosti , točnosti, pristranskost…), metodološki (gamifikacija, učinki specifičnih vprašanj in rešitev za spletni vprašalnik, pregled priporočil za izdelavo spletenih anket, darila in spodbude, prekinitve, spremljanje in poročanje o neodgovorih..), analitični (sprotna avtomatizirana interakcija z respondentom, avtomatizirana diagnostika, avtomatizacija procesa izvajanja statističnih analiz), tehnični (software, mobilnik, spletna TV, tablice), finančni in managerski (optimizacija stroškov, kombinirane ankete npr. Statističnega urada, Inštituta za varovanje zdravja,…) ter mednarodno primerjani vidiki spletnega zbiranja in analize podatkov (spremljanje blogov, analiza vsebin WebSM,…). 

Nekaj primerov možnih področij raziskovanja oziroma zaokroženih problemov (več informacij in idej je na http://websm.org):

 • *Vpliv orientacije (naraščajoče/padajoče) vprašanj na ordinalni (Likertov) lestvici
 • Raziskave trga uporabe spletnih anket v Sloveniji
 • *Obravnava odgovorov "ne vem"
 • Učinek obveznih odgovorov
 • Spletne ankete za socialna omrežja (Primer)
 • Analiza parapodatkov (npr. analiza dolžine trajanja, tehničnih karakteristik, obnašanja itd.), primer
 • ***Spletne ankete v slovenskih podjetjih
 • Hitri nasveti, koraki in navodila za izdelavo spletnih anket
 • Problem vmesnika pogojev (IF) v orodjih za spletno anketiranje
 • Problem pošiljanja vabil v orodjih za spletno anketiranje
 • Grafični vmesnik (GUI) v orodjih za spletno anketiranje
 • Hitrost delovanja orodij za spletno anketiranje
 • **Evalvacija orodij za spletno anketiranje
 • Pregled in stanje ponudbe anket v shareware CMS (content management systemov)
 • Blogi - spletni dnevniki o spletnih anketah
 • Pogoji uporabe v SaaS sistemih za spletne ankete (pravni vidiki)
 • Vprašanje trdega in mehkega opomnika
 • Trendi na trgu orodij za spletne ankete
 • Problem odprtokodnih orodij za spletne ankete
 • Spletni paneli v Sloveniji
 • Orodja za spletno anketiranje v Sloveniji
 • Globalni trg orodij za spletne ankete
 • Kriteriji evalvacije orodij spletnih anket
 • Spletne ankete preko mobilnih telefonov -  izbrani vidiki: glasovanja, volitve, aplikacije, paneli
 • Posebni primeri spletnih anket - izbrani vidiki: forma, volitve, aplikacije, kvizi, dogodki
 • Problem neverjetnostnih vzorcev na spletu
 • Spletne ankete preko socialnih omrežjih
 • Metodološki problemi spletnih anket (odprti odgovori, opomniki, prekinitve, dejavniki sodelovanja, kvaliteta podatkov, učinek postavitve vprašanja,...), kar vse zahteva izvedbo manjše empirične raziskave.
 • Problem mobilnega nepokritja,
 • Preprečevanje "zadostovanja" ('Satisficing')  v spletnih anketah.

 

B) DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

 1. Problematika poimenovanja Družboslovna informatika v Sloveniji in v svetu
 2. ***Globalni pregled področja Družboslovne informatike (Social Informatics) - nadaljevanje pregleda trendov kot v delih SA in TJK

 

C. ŠTUDENSKE EVALVACIJSKE ANKETE

1) Splošne teme (SET  - student evaluation of teaching)

 • ***Študentska ankete na FDV: percepcija študentov
 • *Študentska ankete na FDV: percepcija pedagogov
 • **Multivariatna analiza dejavnikov zadovoljstva študentov
 • ***Vpliv lepote predavatelja na ocene študentov (Beauty in the classroom)
 • Študentske ankete v Sloveniji
 • Študentske ankete v mednarodnem okviru
 • Problematika sodelovanja v študentskih anketah
 • Optimizacija procesa študentskih anket
 • Vprašalnik in merske skale v študentskih anketah (veljavnost, zanesljivost)
 • Zasebnost in varnost podatkov študentskih anketah
 • Metodologija in izvedba študentski anket
 • Zgodovinski razvoj študentskih anket v svetu in pri nas
 • Interpretacija rezultatov študentskih anket (lestvica 1-5)
 • Študentske ankete v širšem kontekstu evalvacije procesov visokošolskega izobraževanja

2) »Tehnična optimizacija procesa študentske evalvacijske ankete na FDV« (skupaj s somentorstvom dr. Žiberna). Študentska spletna anketa za evalvacijo predmetov na FDV ima naslednji problem: Vsak študent ima cca 6 predmetov na semester, Ocenjevanje vseh predmetov je za študente zelo zamudno (še posebej, če se zahteva pojavi, ko je študent v naletu, da se prijavi na izpit) in se bodo zato temu vedno tako ali drugače upirali, izogibali, oteževali, blokirali, fejkali itd. Za velike predmete (300+) je ocenjevanje vseh študentov verjetno nepotrebno breme za študente, brez velike dodane vrednosti za evalvacijo (itak lahko vsak študent dodatno oceni kar hoče). Idealno bi bilo, da študent ne oceni vseh ampak le Z predmetov (npr. Z=3 od 6 predmetov), pri čemer pri malih predmetih (meja X je npr. X=30) ocenjujejo vsi udeleženci, pri velikih pa le del, tako da je tam meja tudi X ali Y (npr. Y=60) odgovorov. Zadeva je precej zapletena, ker je odvisna, kako imajo študenti porazdeljene predmete (lahko imajo samo velike ali pa same male, kar močno oteži algoritem). Izbira Z predmetov z verjetnostjo obratno velikosti predmetov, ki je na prvi pogled videti prav pristop, se izkaže za zelo neugodno, ker veliki predmeti ne bi dobili dovolj študentov. Cilj naloge je poiskati – pri trenutnih podatkih, programih, predmetih, izvedbah – optimalno rešitev za izbor predmetov, torej vrednoti za Z, X in Y. Izvesti je treba tudi »sensitivity analysis« ter upoštevati kriterije natančnosti ocen.

3) *** Študentska evalvacijska anketa FDV v mednarodni perspektivi

Vse univerze izvajajo določeno evalvacijo predavateljev. Modeli so zelo različni, ponekod na predavanjih, drugje ob vpisu, ponekod pred izpiti, ponekod za izpiti. Nekje izvajajo anketo pisno, drugje preko spleta. Ponekod so rezultati javni, drugje ne. Spet nekje v spletno anketo vabijo preko enega emaila, drugje je email za vsak predmet, spet drugje brez email vabila, ampak zgolj vabilo v spletne referatu. Predvsem pa je anketa nekje obvezna, drugje pa ne. Cilj naloge je pregledati razmere v Sloveniji in drugje (o tem že obstaja obsežno gradivo) ter povzeti prevladujoče trende in rešitve. Na osnovi zbranega gradiva se nato izdela metodološka priporočila za izvedbo evalvacijske ankete med študenti FDV.

D.  AKADEMSKA NEPOŠTENOST

 • *Analiza akademske nepoštenosti med študenti FDV (UL)
 • Analiza razsodb etične komisije FDV (UL)
 • Analiza razsodb etičnih komisij strokovnih združenj (sociološko, komunikološko, ipd. društvo)
 • *Primer Diedrik Stapel
 • **Analiza odmevnih primerov akademske nepoštenosti
 • Statistični  pristopi za odkrivanje akademske nepoštenosti
 • ****Anketno merjenje obsega akademski nepoštenosti
   

E. BOLJŠI INTERNET IN ILEGALNE VSEBINE NA SPLETU

 • ***Problemi z varno rabo interneta na OŠ/SŠ
 • ***Sovražni govor v Sloveniji (ponovitev raziskave Motl)
 • *** Študije prelevanca za pedofilijo v splošni populaciji
 • Trendi spolne zlorabe otrok na internetu
   

F. OSTALE TEME (za izrecno motivirane študente)

1. Metodologija

 • Analiza trendov v neodgovorih v Sloveniji. Gre za nadvse aktualno temo, ki sledi razpravi z direktorji marketinških agencij v Sloveniji v marcu 2005. Stopnje odgovorov namreč dramatično upadajo. V diplomi bi se ukvarjali s standardiziranim pregledom nad stanjem in trendi na tem področju v Sloveniji. Lahko pa se obravnava tudi mednarodni kontekst (http://nonresponse.org).
 • Lasarsfield in njegova vloga v analizi nominalnih spremenljivk (tipologija interakcij)
 • Ostale teme s tega področja:
  • Evalvacija exit pollov v Sloveniji,
  • **Evalvacija oziroma analiza anketnih ocen za izbrane volilne in referendumske izide,

2. Informacijska družba

 • Družbene posledice mobilne komunikacije. V diplomi bi se priključili analizi aktualne raziskave o družbenih posledicah mobilne telefonije, v smislu nadgradnje izbranega vidika Mobilnih refleksij.
 • Ostale teme s tega področja:
  • Digitalni razkorak,
  • E-nakupovanje,
  • E-bančništvo,
  • Družbene posledice širokopasovnega dostopa.

3. Web:

 • Informacijska arhitektura
 • Proces konceptualizacije spletnega nastopa
 • Spremljanje spletne obiskanosti
 • Merjenje oglaševalske učinkovitosti za spletne akcije
 • Sklepanja iz samoanket - robustnost ocen na webu
 • Programi za spletno anketiranje
 • Interakcija človek-računalnik in spletna uporabnost
 • Kvaliteta samoanketiranja na Webu
 • Proces izdelavo spletnega mesta
 • Pedofilija in pornografija na internetu
 • Varna raba interneta
 • *Geneza spletnih UX tematik: Primer Jacoba Nielsna

4. Statistični paradoksi:

 • Ali ima zgodnji pričetek s spolnim življenjem za mladostnika kasneje negativne posledice (partnerstvo, droge, kariere, depresija)?
 • Ali šolnine na tercialnem izobraževanju res zmanjšujejo razslojevanje, kjer študirajo le otroci izobraženih in premožnih?
 • Ali ima zgodnji vstop v spolno življenje kasneje negativne posledice (depresije, samomori, neuspešen študij, razbite družine, alkohol,...)?
 • Ali imajo otroci v enostarševskih družinah v življenju slabše rezultate in več težav?
 • *Ali imajo otroci v gejevskih družinah v življenju slabše rezultate in več težav?
 • Ali agresivne spletne igre povečujejo siceršnjo agresivnost?
 • Ali pornografija razvija nagnjenje k pedofiliji?
 • Ali prekomerno gledanje televizije povzroča psihične in socialne težave?
 • Ali kajenje dejansko škodi?
 • Ali kontracepcijske tablete dejansko škodijo?
 • Ali zaporna kazen povečuje nagnjenost h kriminalu?
 • Ali so religiozni ljudje bolj zadovoljni in srečni?
 • Ali mehke droge vodijo k trdim drogam?
 • Ali alkohol res zvišuje verjetnost za prometno nesrečo?
 • Ali je med duhovniki res več pedofilije?
 • Ali je istospolna orientiranost pogojena s socialnimi okoliščinami (ali je genetska)?
 • Ali medijska izpostavljenost otrok erotiki (opcija: pornografiji) škodi njihovemu nadaljnjemu razvoju?

5. Časovna distanca: