Abstrakt prijave

ABSTRAKT

Govorimo o abstraktu kot najavi seminarske naloge ali raziskovalnega poročila. Pri prijavi abstrakta upoštevamo spodnja navodila in primer dobrega abstrakta>>):

A)  Abstrakt naj obsega največ 200 besed brez literature in virov, vendar tudi z viri in literature ne sme presegati ene strani normalnega teksta (12/1.5). V primeru večjega števila študentov se abstrakt lahko smiselno razširi (več besed) in se v njem natančno opredeli naloge vsakega od njih.

B)  Abstrakt  ima naslednjjo strukturo oziroma naslednje komponente:

 1. ime in priimek ter čim bolj informativen naslov,
 2. opredelitev in ozadje problema,
 3. zožitev obravnave problematike v seminarju na realno obvladljiv in izvedljiv obseg,
 4. jasno razviden prispevek avtorja, torej dodana vrednost oziroma zaokrožen problem, ki ga obravnava,
 5. okvirna struktura, kjer je dodana eksplicitna navedba o  morebitnih empiričnih komponentah:
  • ali bo vključeno primarno zbiranje podatkov (npr. kvalitativni intervju, opazovanje, anketa,...),
  • ali gre za študijo primera (oris projekta oziroma organizacije),
 6. na koncu je  priporočljivo v enem samem stavku povzeti bistvo abstrakta ozirma zastavljene seminarske naloge (zadeve, ki so dorečene in so dozorele, moramo znati izraziti v enem stavku),
 7. opis in navedbo glavnih virov, ampak res zgolj glavnih (do cca 5, največ 10).

C) Pri pripravi abstrakta je potrebno upoštevati vse potencialne in relevantne vire:

 1. razdeljeno literaturo in informacije iz osnovne oziroma priporočene spletne strani,
 2. osnovne vire na internetu in v knjižnjicah,
 3. ostale relevantne poizvedbe in vire podatkov, kot tudi specifične vire za konkretno vsebino,
 4. morebitne kvalitativne vire (npr. intervju).

D) Običajne napake pri pisanju abstraktov:

 1. abstrakt je narejen na hitro, brez poglobitve v relevantne vire in brez razmisleka,
 2. abstrakt opisuje splošno problematiko, ne pove pa, kaj bo predmet obravnave in kaj je dodana vrednost,
 3. abstrakt je nerealen v svoji ambiciji; loteva se preveč kompleksnega oziroma preobsežnega problema (ki presega obseg seminarja),
 4. abstrakti so predolgi (omejitev 200 besed),
 5. napisani so preveč pogovorno v smislu želja,
 6. preveč je fraz in praznih stavkov brez vsebin (npr. navedba, da je problematika aktualna ali pomembna),
 7. abstrakt ni dovolj koncizen; vsi stavki morajo biti enako pomembni,
 8. prepodrobno naštevanje virov (samo zato da jih je več), pri čemer manjka kak ključen vir, vključeni pa so nepomembni viri,
 9. ne upošteva se struktura kompnente navedena v točki (B) zgoraj (nekatere komponente manjkajo ali niso realistično razdelane).

E) Abstrakt ima naslednjo formo, ki se smiselno prilagodi:

 1. FDV - Predmet/seminar,
 2. Ime in priimek študenta  (oznaka smeri npr. DI UNI/VIS),
 3. Naslov seminarske/projektne naloge,
 4. Abstrakt (do 200 besed),
 5. Viri (najpomembnejši, praviloma do cca 5, največ 10).

F) Abstrakti so evalvirani na osnovi štirih kritrijev:

 1. ustreznost in inovativnost glede na poslanstvo seminarja/predmeta oziroma razpisa,
 2. natančnost oziroma strukturiranost opredeljenega problema in njegova izvedljivost,
 3. ocenjena novost, nova informacija oziroma dodana vrednost,
 4. upoštevanje formalnih navodil glede priprave abstrakta (glej zgoraj).