Doktorati

Zaključeni:

SLAVEC, Ana. Izboljševanje ubeseditve anketnih vprašanj z jezikovnimi viri = Improving survey question wording using language resources : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Slavec], 2016. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34192221]

BREČKO, Barbara Neža. Metodološki pristop k merjenju učinkov rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Brečko], 2015. 239 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/p. [COBISS.SI-ID 33754461]

PREVODNIK, Katja. Metodološki vidiki interpretacije absolutne in relativne razlike in S-časovne distance : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Prevodnik], 2015. 289 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/p. [COBISS.SI-ID 33428061]

BERZELAK, Jernej. Učinki načina anketiranja v spletnih anketah = Mode effects in web surveys : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Berzelak], 2014. 292 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/p. [COBISS.SI-ID 32620893]

KOLAR, Ana. Velikost vzorca pri ocenjevanju vzročnega učinka po metodi nagnjenja = Sample size considerations when using propensity score methods to estimate causal effect : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kolar], 2013. 212 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/p. [COBISS.SI-ID 32100189], somentor Donald B. Rubin, John L. Loeb profesor, Harvard University.

PETROVČIČ, Andraž. Nove komunikacijske tehnologije in preoblikovanje družbenosti v pozni moderni = New communication technologies and the transformation of sociality in late modernity : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Petrovčič], 2011. 408 str., ilustr., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/p. [COBISS.SI-ID 257372672], somentorica red. prof. dr. Leopoldina Fortunati

DOLNIČAR, Vesna. Merjenje dinamike digitalnega razkoraka : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Dolničar], 2007. 296 f., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 232413696], somentor prof. dr. Pavle Sicherl

LOBE, Bojana. Mixing qualitative and quantitative methods in the environment of new information-comunication technologies = (Spletanje kvalitativnih in kvantitativnih metod v okolju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij) : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Lobe], 2006. 284 f., tabele. [COBISS.SI-ID 25672285], somentor David L. Morgan

KVEDER, Andrej. Multilevel item nonresponse modeling = Modeliranje neodgovorov na anketna vprašanja v več ravneh : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kveder], 2005. 263 f., graf. prikazi., tabele. [COBISS.SI-ID 223335168], somentor J. J. Hox

BERCE, Jaro. Vplivi tehnologij informacijske družbe na razvoj javne uprave = The influence of information society technologies on evolution in the public administration : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Berce], 2004. 284 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 214713600]

LOZAR MANFREDA, Katja. Web survey errors = (Napake v spletnih anketah) : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Lozar Manfreda], 2001. 381 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20884317] , somentor Mick Couper

V teku:

  • Anže Sendelbah: "Multitasking during web surveys"
  • Miha Matjašič: "Ocenjevanje ˇcasovnih odstopanj v spletnih anketah (Evaluation of response time  anomalies in web surveys)"